Conditions d'utilisation

Juridische informatie

Azur en Ardenne SPRLFS

31, rue de la Jastrée
B-6940 Barvaux-sur-Ourthe

Tél. +32 (0)86 21 94 00

Fax +32 (0)86 43 45 14

BTW BE0534 742 192

IBAN: BE43 3631 2033 4301

Swift code: BBRUBEBB


Algemene verkoopvoorwaarden

PREAMBLE

I- / Definities

De hierna gedefinieerde termen hebben in deze Algemene Verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

Cadeaubon: verwijst naar het document met de aanbieding, de plaats, het geldigheidsnummer, de geldigheidsdatum en de beschrijving waarmee de gebruiker gebruik kan maken van een aanbieding binnen een vestiging. De cadeaubon wordt digitaal uitgegeven. Bevestigingen of follow-ups kunnen per e-mail worden verstuurd.

Vestiging: verwijst naar de onderneming die de cadeaubon uitgeeft, die verantwoordelijk is voor de inning, de facturatie, de opvolging van de levering, de naleving van de dienst en alle verplichtingen met betrekking tot het aanbod.

II- / Algemene verkoopsvoorwaarden

Er worden u online cadeaubonnen aangeboden die geproduceerd zijn door het Domaine Azur en Ardenne.

Azur en Ardenne heeft het statuut van BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue de La Jastrée 31 te 6940 Barvaux-sur-Ourthe, ingeschreven onder het nummer BCE 0534.742.192.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen van cadeaubonnen die worden geplaatst op de website www.azurenardenne.be of aan de balie van de vestiging.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke gelden voor verkoop in de winkel.

In het geval dat de oorsprong van het aanbod op de site van een distributeur wordt vermeld, wordt de verkoop door de vestiging en niet door de distributeur uitgevoerd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1er april 2023. Zij annuleren en vervangen alle voorgaande versies van deze voorwaarden.

Azur en Ardenne behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op bestellingen die eerder door Azur en Ardenne werden aanvaard en bevestigd.

ARTIKEL 1 : BESTELPROCEDURE EN TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

U kunt uw bestellingen van cadeaubonnen rechtstreeks plaatsen

 • via internet op de site: azurenardenne.be
 • of aan de receptie van het etablissement

De procedure voor het plaatsen van bestellingen op de site omvat de volgende stappen:

 • Beschrijving van de gewenste cadeaubon
 •  Uw "eerste klik" maakt de registratie en de verzending van een e-mail van uw bestelaanvraag mogelijk, op voorwaarde dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk hebt aanvaard;
 •  Zodra uw bestelling is bevestigd, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling en de cadeaubon. Door deze e-mail af te drukken en/of te bewaren, beschikt u over een bewijs van uw bestelling.

  

ARTIKEL 2: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE CADEAUBONNEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien u niet de begunstigde van de cadeaubon bent, wordt u verzocht de begunstigde op de hoogte te brengen van de onderstaande
 2. Opdat de cadeaubon geldig zou zijn, moet hij worden meegedeeld op het ogenblik van de reservering van het verblijf en/of de
 3. Alleen de presentatie van het origineel van de cadeaubon, afgedrukt via de e- mail, geeft recht op een dienst.
 4. De cadeaubon geeft de ontvanger recht op de diensten van Azur en Ardenne zoals aangegeven op de site, zowel via een online reservering als rechtstreeks bij het
 5. De cadeaubon is geldig volgens de data en de dagen van de week die op de cadeaubon staan vermeld.
 6. De diensten van de cadeaubon omvatten niet het vervoer naar de plaats van dienst van het gekozen etablissement.
 7. De foto's in de geschenkdoos zijn niet Elke gedeeltelijke of volledige reproductie is verboden.
 8. Behalve voor online reserveringen wordt de dienst geleverd nadat het etablissement de geldigheid van de cadeaubon en de volledige betaling ervan heeft Deze controle impliceert de validatie van het nummer van de cadeaubon door het etablissement om de effectieve activering van de bon te verifiëren.
 9. De levering van het evenement is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van het geselecteerde etablissement, met name wat betreft de annulering of wijziging van de reservering, de leeftijdsgrens en de fysieke omstandigheden van de begunstigde(n).
 10. Het etablissement is als enige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de dienst. De distributeur en Azur en Ardenne kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de dienst. Azur en Ardenne zal niettemin alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor het conflict tussen de vestiging en de
 11. De cadeaubon is niet inwisselbaar
 12. In geval van niet-gebruik binnen de geldigheidsduur, verlies, diefstal of vernietiging van de cadeaubon kan de begunstigde geen aanspraak maken op terugbetaling of schadevergoeding van welke aard ook. Daarentegen, in het geval dat een begunstigde zijn cadeaubon niet kan gebruiken binnen de voorziene periode, nodigen wij de begunstigde uit om contact op te nemen met de
 13. Azur en Ardenne verklaart dat zij houder is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die voldoende zijn voor de dienstverlening en dat zij in het bezit is van alle vergunningen en diploma's die haar in staat stellen haar activiteiten op regelmatige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen uit te

 

De begunstigde wordt evenwel verzocht na te gaan of hij voldoende verzekerd is, met name voor de beoefening van bepaalde "risicovolle" sportactiviteiten. De begunstigde wordt eraan herinnerd dat het verlenen van diensten in goede veiligheidsomstandigheden hem/haar niet ontslaat van de naleving van de basisregels inzake voorzichtigheid voor sportactiviteiten, met name die welke als "risicovol" bekend staan. De begunstigde aanvaardt de risico's dienovereenkomstig.

 

ARTIKEL 3: PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 3.1 : Prijzen

De prijzen van de cadeaubonnen, weergegeven op onze offerte, zijn deze die gelden op de dag van de bestelling.

De verzending van de cadeaubon via elektronische weg is gratis.

Artikel 3.2 : Betalingsvoorwaarden

De betaling van de bestelling kan gebeuren met een kredietkaart, volgens de volgende modaliteiten: -

Met een kredietkaart volgens de door het online betalingsplatform

aanvaarde kaarten (Bancontact, Visa, Eurocard/Mastercard.) Azur en Ardenne behoudt zich het recht voor de verwerking van de bestelling op te schorten in geval van weigering van autorisatie van de betaling door uw bank.

 

ARTIKEL 4 : HERROEPINGSRECHT

Na validatie en betaling van uw cadeaubon kan er geen terugbetaling of teruggave plaatsvinden.

 

ARTIKEL 5 : BEWIJS VAN BESTELLINGEN/ARCHIVERING

U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout die u zou aantonen, de gegevens die in de databanken van Azur en Ardenne worden bewaard bewijskracht hebben met betrekking tot de geplaatste bestellingen.

De regelmatig op computer of elektronische drager bewaarde gegevens vormen ontvankelijk en tegenstelbaar bewijs in dezelfde termen en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden ontvangen en bewaard.

 

ARTIKEL 6: LEVERING

Artikel 6.1 : Beschikbaarheid van de cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn beschikbaar in hoeveelheid vanaf het moment dat ze worden weergegeven op onze online cadeaubonshop.

Artikel 6.2 : Levering

Azur en Ardenne verstuurt de cadeaubon uitsluitend per e-mail. De gebruiker dient deze zelf af te drukken.

De koper ontvangt zijn cadeaubon nadat hij zijn bestelling heeft gevalideerd en de transactie heeft betaald.

  

ARTIKEL 7: NON-CONFORMITEIT

 Artikel 7.1 : Fout in cadeaubonnen

De klant moet binnen 24 werkuren na ontvangst van de bestelling telefonisch (086/21.94.00) of per e-mail (info@azurenardenne.be) elke fout met betrekking tot de bestelde geschenkdozen formuleren.

Elke klacht die niet volgens de regels van dit artikel en binnen de gestelde termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Azur en Ardenne van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSOVERDRACHT / OVERDRACHT VAN RISICO'S

 De overdracht van eigendom en risico's vindt plaats bij de levering van de cadeaubon(nen) aan de klant.

 

ARTIKEL 9: GELDIGHEIDSDUUR VAN DE CADEAUBONNEN

De cadeaubonnen hebben een beperkte gebruiksduur die op de cadeaubon staat vermeld.

 

ARTIKEL 10: KLANTENSERVICE - KLACHTEN

Elk ander verzoek om informatie of verduidelijking moet worden gericht aan Azur en Ardenne

  

ARTIKEL 11: INTEGRITEIT VAN DE OVEREENKOMST

Het feit dat de cadeaubon op een bepaald moment niet profiteert van een van de clausules van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking, van de kant van Azur en Ardenne, om op een later tijdstip gebruik te maken van een van de genoemde voorwaarden.

In het geval dat een van de onderhavige bepalingen nietig zou worden verklaard of als ongeschreven zou worden beschouwd, zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet ter discussie worden gesteld.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Het recht dat van toepassing is op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en op de overeenkomst die werd gesloten bij de bestelling van een cadeaubon, is het Belgische recht voor alle geschillen betreffende met name de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging ervan.

 

ARTIKEL 13: BEVOEGDE JURISDICTIE (BESLECHTING VAN GESCHILLEN)

 Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Marche-en-Famenne en Namen bevoegd