Algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie

Het gebruik van de website Azur En Ardenne valt onder de algemene voorwaarden die hierna worden vermeld. Wanneer u toegang verkrijgt tot deze site, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.


Kwaliteit van de informatie en de dienst en beperking van verantwoordelijkheid

Azur En Ardenne besteedt de meeste zorg aan de opmaak van zijn website. Dat garandeert echter op geen enkele wijze de juistheid van de informatie die er op wordt aangeboden. De gebruiker is zich er tevens van bewust dat deze informatie, zonder voorafgaande kennisgeving, kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat Azur En Ardenne elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik ervan afwijst.

De hyperlinks die aanwezig zijn op de portaalsite en die de gebruikers naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Azur En Ardenne voor wat de inhoud van deze websites betreft. De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites zijn volledig ten laste van de gebruiker. Deze dient zich te schikken naar de gebruiksvoorwaarden. Bovendien kan Azur En Ardenne niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de websiteadressen of de domeinnamen die voorkomen op de website. Ondanks de inspanningen die werden geleverd om zoveel mogelijk elke verstoring door technische problemen te vermijden, wijst Azur En Ardenne alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot verstoringen van de diensten of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, de lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat over gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Azur En Ardenne of, desgevallend van een derde partij Azur En Ardenne de nodige toestemmingen heeft verkregen.

Behoudens een andersluidend beding kan de tekstinformatie of de cijferinformatie gratis worden gebruikt mits de bron vermeld wordt en enkel voor niet-commerciële of publicitaire doeleinden. Elke weergave van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik of weergave van andere samenstellende elementen van de website, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn strikt verboden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming. Elke vraag daartoe kan worden gericht aan de directie van Azur En Ardenne (info@azurenardenne.be).


Het creëren van hyperlinks naar de website

Azur En Ardenne staat het creëren surfacelinks die verwijzen naar de homepagina van de portaalsite of naar elke andere pagina toe zonder voorafgaande aanvraag. Een beroep doen op alle technieken bedoeld om de hele of een deel van de portailsite in te sluiten in een website door, al is dat maar gedeeltelijk, de exacte oorsprong van de informatie te maskeren, hetgeen kan leiden tot verwarring met betrekking tot de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, vereist een schriftelijke toestemming van Azur En Ardenne. Elke vraag daartoe mag worden gericht aan de directie van Azur En Ardenne (info@azurenardenne.be).


Doorgegeven informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, valse, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het gebied waaronder de website valt.