Privacybeleid

De onderneming Azur En Ardenne (hierna genoemd "Azur En Ardenne", "wij" of "ons/onze") hecht veel waarde aan de bescherming van en het respect voor uw persoonlijke levenssfeer. Dit privacybeleid wil u inlichten over onze praktijken betreffende de verzameling, het gebruik en het delen van gegevens die u ons dient te verschaffen via onze website Azur En Ardenne (hierna genoemd de 'Website').

In dit privacybeleid (alsook in onze algemene verkoopvoorwaarden en alle documenten die ernaar verwijzen, en in ons cookiebeleid) staat de wijze vermeld waarop wij persoonlijke gegevens die u aan ons verschaft verzamelen en verwerken. Wij willen u vragen om dit document grondig door te lezen om onze praktijken inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kennen en te begrijpen.

Door gebruik te maken van de website van Azur En Ardenne, aanvaardt de gebruiker impliciet dit privacybeleid.


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Uw persoonlijke gegevens (hierna vermeld als 'persoonlijke gegevens') zijn gegevens die u kunnen identificeren, en dit ofwel rechtstreeks (gegevens zoals uw achternaam en voornaam), ofwel onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode, telefoonnummer of contractnummer).

Tijdens onze interactie met u kunnen wij ertoe verplicht worden om verschillende gegevens te verzamelen:

  • identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...);
  • demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd);
  • beroepsgegevens;
  • geolokalisatiegegevens, zoals uw IP-adres;
  • gegevens betreffende de navigatie en het gedrag op onze website.

2. Wanneer en waarvoor verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

2.1. Wanneer u een contactverzoek indient via onze website

Wanneer u een contactverzoek indient via onze website, vragen wij uw achternaam, voornaam, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Wij gebruiken deze informatie om op uw informatieaanvraag te kunnen antwoorden. Zo kunnen wij u onder andere alle gevraagde informatie over onze producten en diensten verschaffen. Wij kunnen, na uw contactverzoek, tevens meerdere keren contact met u opnemen om uw informatieaanvraag op te volgen. Dit zullen wij doen op basis van ons legitiem belang om juiste informatie te verschaffen vóór en na een verkoop, een informatieaanvraag of contactverzoek.

Wij bewaren e-mails inzake contactverzoeken gedurende twee (2) jaar. Hierna worden deze definitief verwijderd.

2.2. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, zullen wij uw naam en e-mailadres vragen.

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, geeft u ons de toestemming om informatie te ontvangen over onze producten en diensten, alsook overige informatie die u, volgens ons, zou kunnen interesseren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zodat u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Uw gegevens worden bewaard zolang u ons de toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen.

2.3. Terwijl u op onze website navigeert

Wanneer u onze website bezoekt, worden er serverlogs opgeslagen. Deze logs worden wettelijk opgeslagen indien de gebruiker goed geïnformeerd is over de aanwezigheid van het logsysteem en indien de bewaarde gegevens enkel worden gebruikt om de beveiliging van het systeem en de detectie van onregelmatigheden te garanderen.


3. Aan wie maken wij uw persoonlijke gegevens bekend?

Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij deze laatsten contractueel gebonden zijn aan Azur En Ardenne of handelen in opdracht of onderaanneming van Azur En Ardenne. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren. Azur En Ardenne vraagt zijn toeleveranciers steeds naar de vereiste technische en organisatorische beschermingsmaatregelen op het vlak van persoonlijke gegevens en de garantie dat deze strikt vertrouwelijk blijven.


4. Hoe en aan wie worden uw gegevens overgedragen?

In het algemeen bewaren wij uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie. Aangezien bijvoorbeeld sommige van onze dienstverleners in landen buiten de Europese Unie zijn gevestigd ('Derde landen'), dragen wij sommige van uw persoonlijke gegevens echter over naar Derde landen. Dit kan met name het geval zijn naar Derde landen waarvoor de Europese Commissie geen beslissing heeft genomen of dit land wel een passend beschermingsniveau hanteert. In dergelijk geval zorgen wij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en dat deze een voldoende hoog beschermingsniveau van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten van de personen garandeert (met name door standaard contractuele clausules van de Europese Commissie).


5. Uw rechten

U geniet een bepaald aantal rechten inzake uw persoonlijke gegevens en de verwerking ervan. U beschikt over de volgende rechten:

  • Recht op toegang;
  • Recht op rechtzetting;
  • Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden);
  • Recht op beperking;
  • Recht op overdraagbaarheid.

6. Cookies en soortgelijke technologieën

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.


7. Links naar andere websites en sociale media

Onze website kan soms links bevatten naar de websites van onze partners of derde ondernemingen. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van de verzamelde gegevens door deze websites wanneer u op die links klikt. Wij willen u vragen om kennis te nemen van het privacybeleid van deze websites alvorens u uw persoonlijke gegevens overdraagt.


8. Wijziging van ons privacybeleid

Af en toe kunnen wij genoodzaakt zijn om wijzigingen en verbeteringen aan dit privacybeleid aan te brengen. Indien wij van mening zijn dat deze wijzigingen belangrijk zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte op een (of meerdere) van volgende wijzen: (1) door de wijzigingen op de website te plaatsen, of (2) door u een e-mail of bericht over de wijzigingen te sturen. Wij bieden u eveneens de mogelijkheid om uw toestemming te verlenen voor deze belangrijke wijzigingen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik dat ze worden bekendgemaakt en u deze hebt aanvaard. Deze goedkeuring kan worden verleend door het feit dat u de website blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.


9. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of voor aanvragen inzake uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door:


Versie bijgewerkt op 24 mei 2018